VISION – MISSION

VISION

ADC strives to become a leader in the field of pre-school education and to work in diverse fields related to preschool education:

  • Expanding distribution and retail system
  • Expanding business activities related to preschool education and training
  • Expanding publishing activities: focusing not only on publications for teachers and preschoolers but also on publishing a system of literature books, life skills books and international copyright-purchased books to win over the beyond school audience.
MISSION

We aim to the mision of effectively contributing for a healthy education environment for future generations by bringing precious human knowledge to a wide range of audience via valuable books.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

tin

ADC cam kết và hành động theo tôn chỉ: uy tín trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất và giữ chữ tín trong mọi mối quan hệ. Đây là cơ sở của những mối quan hệ hợp tác lâu dài, của sự tiêu dùng trung thành.

tin

Sáng tạo là đòn bẩy để phát triển, ươm mầm cho nhiều ý tưởng nâng cao chất lượng sản phẩm giáo dục. ADC khuyến khích CBCNV học tập không ngừng, tư duy, ứng dụng kĩ thuật mới vào công việc

tin

Tâm huyết với từng sản phẩm, tận tâm trong từng dịch vụ cung cấp tới khách hàng, coi việc đáp ứng nhu cầu, hài lòng cảm nhận của khách hàng là quan trọng nhất.

tin

Đoàn kết là sức mạnh của ADC, giúp quy tụ nội lực, đương đầu với mọi gian khó , vững bước tới thành công

tin

Tôn trọng ý kiến của mỗi CBCNV để mỗi người ở ADC đều có tiếng nói riêng, đều có cơ hội phát triển. Tôn trọng ý kiến của tập thể.Tôn trọng phản hồi của khách hàng

tin

ADC khuyến khích sự cầu tiến, vươn lên phát triển của mỗi cá nhân. Đây là động lực để ADC phát triển