ĐIỀU LỆ GIẢI

Ngày 25/09/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 2768/QĐ -BGDĐT ban hành Điều lệ Giải Bóng Rổ Sinh Viên Toàn Quốc 2023 với nội dung chi tiết như sau: